ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Ścieżka językowa

Obowiązkowy lektorat języka obcego w wymiarze 120 godzin rozpoczyna się w semestrze zimowym na drugim roku studiów (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 17 z dnia 31 stycznia 2014 r.) i jest organizowany w sekwencji po 60 godzin w semestrze. W każdym semestrze zajęć lektoratu z języka angielskiego w ramach 60 godzin zajęć, 4 godziny są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Pierwszy semestr lektoratu z języka obcego kończy się zaliczeniem na ocenę i uzyskaniem 2 punktów ECTS, a drugi semestr nauki – zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem i uzyskaniem 3 punktów ECTS. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK organizuje i prowadzi zajęcia dydaktyczne z języka ogólnego oraz specjalistycznego (właściwego dla danego kierunku studiów) na poziomie B2.

Kwalifikacja studentów do grup nauczania języka obcego na określonych poziomach, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, dokonywana jest na podstawie testów poziomujących organizowanych w drugim semestrze pierwszego roku studiów na platformie Moodle.

Po zakwalifikowaniu do odpowiedniego poziomu znajomości języka obcego studenci rejestrują się poprzez system USOS do właściwych grup językowych.

Studenci legitymujący się jednym z certyfikatów językowych lub innym dokumentem określonym w zarządzeniu rektora mogą zostać zwolnieni z udziału w zajęciach z języka obcego. (Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 83 Rektora UMK z dnia 5 maja 2014 r.)

Po ukończeniu cyklu kształcenia językowego przewidzianego programem studiów studenci przystępują do egzaminu końcowego, który jest organizowany i przeprowadzany przez kadrę Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Oprócz obowiązkowych zajęć w ramach lektoratu języka obcego SPNJO oferuje szeroki wybór kursów ogólnych i specjalistycznych z możliwością zdawania międzynarodowych egzaminów językowych.